//////

Pomysły na biznes

OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO

Nie negował roli państwa jako regulatora życia społecznego. Był daleki od anarchizującej interpretacji Thoreau, że porządek społeczny powiniem opierać się na sumieniu, a nie na prawie stanowionym czy instytucjach państwo­wych. Sumienie dla Kinga pozostawało jedynie strażnikiem zgodności praw sta­nowionych z normami moralnymi. King ogranicza działanie moralności do faktu poszanowania ludzkiej godności i nie uważa, by normy moralności chrześcijań­skiej decydowały o porządku prawnym. King nie podważa zasadności prawa stanowionego w ogóle. „Mamy nie tylko obowiązek prawny, ale i moralny ho­norować uczciwe prawa (…) w żadnym wypadku nie wzywam do omijania pra­wa lub buntowania się przeciw niemu jak to czynią wściekli segregacjoniści. To by prowadziło do anarchii”. Obywatelskie nieposłuszeństwo podejmował King nie po to, aby ograniczyć działanie państwa, ale by zaalarmować społeczeństwo o istniejącej niesprawied­liwości. King zakładał prawo obywateli do niepodporządkowania się sprzecznym z moralnością czy sumieniem praktykom sankcjonowanym przez aparat pań­stwa.