Category: Poglądy społeczne

WYKORZYSTANIE W ANALIZIE

Powstaje w tym miejscu pytanie: jak postępować wówczas, gdy nakłady na każdy z tych elementów zaczynają z sobą konkurować? Zdaniem St. My­narskiego, najważniejszym ze składników każdego systemu jest informacja„ Wprowadza ona bowiem do systemu ład i porządek. „Jej bliski związek z energią umożliwia łączność w systemie, która jest warunkiem nie tylko sterowania, lecz także spójności systemu. Z kolei energia bez informacji jest „ślepa” i może tylko wprowadzić chaos i nieuporządkowanie. Wynika z tego, że materia (masa) zależy od energii, a energia od informacji, gdy chodzi o wzajemne oddziaływanie, ale również odwrotnie, energia nie może istnieć bez materii, a informacja bez energii, gdy chodzi o ich przemieszczenie lub przenoszenie. Tak więc wzajemny stosunek tych trzech elementów jest podstawą wszelkiego bytowania” .Spróbujmy wykorzystać zaproponowane kategorie do analizy dylematów, przed którymi stoi nasz kraj. Nie ulega wątpliwości, że znajduje się on w stanie kryzysu. Jakie są jego najważniejsze objawy i w którym z trzech podsystemów są zlokalizowane?

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

NA PIERWSZY RZUT OKA

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to przede wszystkim kryzys gospodarczy, że jego głównym przejawem jest niedostatek zasobów rzeczowych, czyli substancji. Przyglądając się bliżej sprawie, zobaczymy jednak, że w wielu dziedzinach dysponujemy nadmiarem tych środków, na co wskazuje niskie wykorzystanie środków trwałych, duży udział kosztów materialnych w produkcji globalnej itp. Nie wydaje się zatem, by źródłem kryżysu był niedostatek substancji. Można co najwyżej domniemywać—   o czym będzie mowa dalej — że źródłem tym jest nieprawidłowa jej struktura. Jak przedstawiają się zasoby energetyczne naszego systemu? Kształtuje je kilka czynników: zasoby ludzkie, ich rozmieszczenie, w różnych gałę­ziach i stanowiskach pracy, a wreszcie ich wykorzystanie. Polska nie należy do krajów o małych zasobach ludzkich. Równocześnie powszechnie sy­gnalizuje się niedostatek rąk do pracy. Jest to wywołane m.in. zbyt szybką dezaktywizacją zawodową w ostatnich latach, zbyt szybkim w stosunku do zmian w zasobach siły roboczej przyrostem środków trwałych.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

ZASOBY INFORMACYJNE

Wreszcie Polska należy do krajów o najgorszych wskaźnikach wykorzystania siły roboczej zatrudnionej bezpośrednio w produkcji materialnej. Ma to źródło w złym zaopatrzeniu w środki obrotowe, złej organizacji pracy, złych systemach płacowych itp. Nie bez znaczenia dla wielkości zasobów energe­tycznych są procesy społeczne, które zachodzą w ostatnim okresie. Skłó­cenie społeczeństwa, bardzo częste zmiany w aparacie władzy, napływ do tego aparatu ludzi przypadkowych— wszystko to powoduje, że maleje zdolność do dużego zbiorowego wysiłku. W sumie można twierdzić, że dla stanu systemu istotniejsze są w przypadku Polski zasoby energetyczne, niż materialne. Jak można ocenić zasoby informacyjne systemu? By odpowiedzić na to pytanie, trzeba wyróżnić dwa poziomy analizy. Korzystny obraz uzyskuje­my wówczas, gdy ocenia się dostęp do informacji. Takie wskaźniki, jak od­setek potrafiących czytać i pisać, odsetek kończących szkołę podstawową, zasięg oddziaływania radia i telewizji itp., wskazują, że na znaczną skalę rozpowszechniono minimalny poziom zasobów informacyjnych. Cechuje nas szeroka dostępność do minimalnych zasobów informacji.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

POWSZECHNY DYSTANS

Równocześnie powszechnie dostrzega się dystans dzielący nasz kraj od tzw. czołówki światowej czy europejskiej. Widać to przede wszystkim w tych dziedzinach, w których łatwo o porównania, tj. w sporcie, w myśli technicznej, w organi­zacji pracy, w słabej pozycji na rynkach światowych artykułów wysoko przetworzonych itp. Można zatem powiedzieć, że nasze zasoby w tej dzie­dzinie cechuje znaczny dostęp do elementarnych informacji oraz niski poziom osiągnięć „czołówki”. Wiąże się to niewątpliwie z bardzo niskim prestiżem zawodów i instytucji „produkujących” zasoby informacyjne, a więc przede wszystkim inteligencji twórczej działającej we wszystkich dziedzinach.Porównując sytuację całego społeczeństwa do sytuacji ucznia, który osiąga niezadowalające wyniki w szkole, można by powiedzieć, że uczeń ten jest dobrze, a nawet w nadmiarze wyposażony w tradycyjne pomoce szkolne. Główną jego słabością jest brak motywacji do pracy, a jeśli już pracuje, to praca jest źle ukierunkowana. Kluczem do rozwiązania naszych problemów jest zatem nie tylko pomnażanie substancji, lecz przede wszyst­kim koncentracja uwagi na jej wykorzystaniu, a to zajeży od stanu zasobów energetycznych oraz informacyjnych.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂