Category: Poglądy społeczne

WIZJA LUDZKIEJ WSPÓLNOTY

Warto tutaj podkreślić, że wizja ludzkiej wspólnoty rządzonej przez miłość i rozum, wywiedziona z jedności gatunku ludzkiego, jedności opartej na tożsa­mości tworzywa, pozostaje wciąż inspirującą ideą. Czymś co, używając termino­logii Eliadego, możemy określić jako „mit powracający”. Odnajdziemy ją w reli­gijnych systemach (m.in. w społecznej nauce Kościoła) oraz w rozważaniach filo­zofów — jak chociażby w ideale społecznym Petrażyckiego, który wręcz postulował uznanie ideału miłości powszechnej jako konieczności społecznej. Odnajdziemy ją też w wizji państwa celów Kanta, do której koncepcja „Miłują­cej Wspólnoty” jest bardzo zbliżona. Z potrzeby rozszerzenia kręgu solidarności z innymi i budowy wspólnoty wynika jedno z podstawowych założeń filozofii Kinga, a mianowicie postulat dążenia do porozumienia z przeciwnikiem. Musimy przyznać, że jest to wymóg niepowtarzalny i rzadko spotykany wśród innych polityków.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

REALIZACJA CELÓW

Zazwyczaj reali­zując wytyczone cele nie potrafimy uniknąć podziałów na „my” i „oni” po­działów, które zbyt często uniemożliwiają twórczą transformacje sytuacji kon­fliktowej i poszukiwanie rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony. Zwróćmy uwagę, że King odmienne niż zazwyczaj postrzega przeciwnika. Nie traktuje go jako uosobienia mrocznych potęg natury — istoty z założenia ir­racjonalnej i złej. Wręcz przeciwnie, objęcie przeciwnika — istoty ludzkiej, agapeicznym wzorcem miłości nakazuje wyeliminowanie nienawiści, wrogości czy pogardy wobec strony przeciwnej oraz dążenia do zrozumienia jej celów, mo­tywów i postaw. King był przeciwnikiem limitowania solidarności do wąsko pojętej własnej grupy. „My widzimy ludzi jako Żydów…, katolików i protestantów, Chińczyków i Amerykanów. Nie potrafimy myśleć o nich jako o człowieku, istocie ludzkiej stworzonej z tego samego podstawowego tworzywa co my”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

KONCENTRACJA NA GRUPIE

Takie wąskie skoncentrowane na własną grupę nastawienie prowadzi nie tylko do obojętności, na to co dzieje się z innymi ludźmi, ale przede wszystkim ułatwia dehumanizację przeciwnika. W ten sposób twierdzi King — „zamordowanie obywatela swego własnego narodu jest zbrodnią, ale morderstwo obywatela innego narodu pozo­staje aktem męskiego heroizmu”. Pozwala to na prowadzenie bezpardonowej walki politycznej wszelkimi dostępnymi metodami i środkami.Podkreślmy, że postulat dążenia do porozumienia z przeciwnikiem ma nie tylko wymiar „moralny”, ale także pragmatyczny. Bez poszukiwania tego co wspólne, konflikt, zamiast spełniając swoje twórcze funkqe, tak często staje się jedynie wyrażeniem agresywnych impulsów i prowadzi do polaryzacji społeczeń­stwa. Jak zauważył Coleman „raz uruchomiona wrogość może utrzymywać kon­flikt bez względu na same kwestie będące jego przyczyną”. Zbyt często zapo­minamy o fundamentalnej prawdzie, że usztywnienie postaw wrogości i nienawi­ści nigdy nie sprzyja rozwojowi procesów społecznej komunikacji oraz rozwiązy­waniu spornych kwestii. Wręcz przeciwnie, pojawiają się nowe napięcia i nowe sporne problemy.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

POSTRZEGANIE PRZECIWNIKA

Postrzeganie przeciwnika jako personifikacji wszelkiego zła uniemożliwia dia­log. Wzmaga napięcia społeczne oraz zniekształca procesy percepcyjne i poznaw­cze uczestników konfliktu. Postawy i poglądy wobec przeciwników budowane są nie na podstawie wiedzy o faktach, lecz na podstawie ich zgodności z nastrojami własnej grupy. Myślenie opanowują stereotypy, mocno upraszczające obraz opo­nenta i stanowiące głównie projekcję wrogich wobec niego uczuć. Konsekwencją takiego stanu rzeczy bywa groźny w skutkach zanik komunikacji pomiędzy gru­pami, które zamykają się w sobie i pielęgnują wzajemną niechęć. King jest zdeklarowanym przeciwnikiem stosowania przemocy w stosunkach międzyludzkich. Przemoc interpretuje „rozszerzająco” nie tylko jako przejaw fi­zycznej agresji, ale również jako stany duchowe oznaczające np. nienawiść do przeciwnika. Celem Kinga pozostaje ukształtowanie i uwewnętrznienie wśród Murzynów takich wzorców zachowań, aby walka polityczna odbywała się bez niszczącej stosunki społeczne przemocy. Bowiem utrudnia ona komunikację oraz rozwiązanie konfliktu.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

OBSERWOWANA ŚWIADOMOŚĆ

W filozofii Kinga obserwujemy świadomość skłonności do zła w innych lu­dziach oraz wiarę, że jest w nich także dobro, nawet gdy tym co aktualnie widzi­my jest gniew czy chęć krzywdzenia. Wierzy on, że człowiek ma nieograniczoną możność dynamicznej plastyczności.King odmawia nie tylko zabicia swojego przeciwnika, ale również odczuwa­nia nienawiści. King wymaga określonych postaw wobec oponenta, postaw nie­typowych zwłaszcza w sytuacji ostrego konfliktu. Wymaga uczciwości wobec przeciwników, poszanowania ich godności oraz dążenia do zrozumienia ich ce­lów, motywów i postaw. Bez tych założeń niemożliwe jest kontynuowanie dialo­gu z przeciwnikiem. Tylko wtedy możliwe staje się wyeliminowanie poczucia za­grożenia i wyzwolenia zablokowanych przez nienawiść rezerw dobrej woli. Hu­manistycznym ideałem Kinga jest wspólnota ludzka uwolniona od przemocy.King akcentował, że celem walki jest zniszczenie zła, a nie jego nosicieli. W ten sposób chciał uniknąć charakterystycznego dla konfliktu nierealistycznego koncentrowania się na osobach, a nie na problemach, bardziej na przesłankach niż celach.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

AGRESJA WOBEC PRZECIWNIKA

Agresja wobec przeciwnika uniemożliwia współdziałanie grup na pła­szczyźnie instrumentalnej i w rezultacie przeciwstawia je sobie na płaszczyźnie emocjonalnej.Zasada agapeicznej miłości nakazywała objęcie przeciwnika gotowością współczucia i zastosowanie wobec niego zasad etycznych. Wysoce moralizatorski wzorzec filozofii Kinga, lansujący odmienny obraz przeciwnika jako istoty ludz­kiej miał zapobiec stereotypizacji reakq’i. King dostrzegał, że przemoc (szeroko pojęta — nie tylko jako fizyczna agresja, ale jako stan psychiczny, wyrażający nienawiść czy wrogość) w gruncie rzeczy nie spełnia funkcji w rozwiązywaniu jakichkolwiek konfliktów, nie tylko rasowych. Nasilenie agresji prowokuje w od­powiedzi nowe akty przemocy z drugiej strony, co prowadzi bezpośrednio do narastania sprzeczności. Zwróćmy też uwagę, rozważając pragmatyczne korzy­ści, wynikające z postulatu dążenia do porozumienia z przeciwnikiem, że dosko­nale służy on normalizacji stosunków w tzw. sytuacji pokonfliktowej.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂