Category: Poglądy społeczne

SPOSTRZEŻENIA PSYCHOLOGÓW

Jak poka­zują spostrzeżenia psychologów społecznych postawa życzliwości wobec rywala prowokuje podobne nastawienie u drugiej strony. Doświadczenia ludzkie ukszta­łtowane na podłożu sytuacji wcześniejszych rzutują w sposób istotny na zacho­wania późniejsze. Jak zauważył Druckman „przyjazne doświadczenia stymulują późniejszą współpracę z rywalami”. Akcentowanie zasad agapeicznej miłości w stosunku do przeciwnika, unikanie jego upokarzania służy pojednaniu, ułat­wia odrzucenie balastu wrogości i uprzedzeń. Umożliwia przywrócenie komuni­kacji. Tylko postawa otwartości wobec przeciwnika stwarza możliwość zniesie­nia wzajemnych uraz. Potwierdza ten pogląd spostrzeżenie Franka, który stwier­dził, że skutki przemocy: gorycz, wzajemne obwinianie się, ludzkie tragedie utrudniają zakończenie konfliktu, podczas gdy rezygnacja z przemocy „(…) do­starcza bardziej odpowiednich podstaw dla negocjacji, które muszą towarzyszyć redukq’i konfliktu i wrogości (…)”

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

POLITYK ODPOWIEDZIALNY

King był politykiem odpowiedzialnym tzn. takim, który umiejętnie łączy in­teres własnej grupy społecznej z interesami ogółu. Oznacza to również gotowość poświęcenia pewnych wartości dla urzeczywistnienia celów wspólnoty. King nie depreqonuje wartości kompromisu, oczywiście w pewnych wytyczonych grani­cach. Kompromis oznacza dla niego ciągłe szukanie porozumienia z przeciwni­kiem, skierowanie uwagi na to, co łączy, a nie dzieli. Ów postulat dążenia do porozumienia z przeciwnikiem wyrasta z dwóch podstawowych założeń. Po pierwsze — uznania godności ludzkiej osoby oraz założenia, że nikt nie jest po­siadaczem prawdy ostatecznej… Kompromis nie oznacza jednak rezygnacji z wa­rtości uznanych za najważniejsze zniesienia segregacji i dyskryminacji czy rezyg­nacji z metod niestosowania przemocy. Murzyńscy działacze, wywodzący się z nurtu Black Power określali Kinga mianem polityka ugodowego.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

CELE WŁASNEJ GRUPY

Tymczasem King próbował harmonizować cele własnej grupy społecznej z celami większej zbiorowości. Próbował realizować wytyczone cele (w tym przypadku zniesienie segregaq’i) przy jak najmniejszych kosztach społecznych, a wszystko to czynił w imię zbudowania wspólnoty. King rozumie, że pewnych celów nie da się zrealizować poza społeczeństwem. King umiejętnie potrafił łączyć wartości moralne i pragmatyczne uznając, że w polityce liczy się zasada skuteczności. Propagując idee niestosowania przemo­cy i szacunek wobec oponenta pragnął jednak wytworzenia takich orientacji wartościujących, które nie tylko sprzyjają działaniom konstruktywnym, ale rów­nież zasadom moralnym i motywaq’om altruistycznym. Pomimo silnego moralizmu King był pragmatykiem z krwi i kości. Pragmatykiem, który potrafił genial­nie manipulować emocjami, odwoływał się do mitów, symboli i wartości zawar­tych w tzw. zawartości rdzennej amerykańskiego społeczeństwa, po to, aby legi­tymizować murzyńskie żądania i przyciągnąć jak najwięcej zwolenników do kwestii równouprawnienia Afro-Amerykanów.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

RELACJE ZE ZWOLENNIKAMI

Analizując styl przywódczy Kinga zauważamy istotną zmianę jaka zaszła w relacjach pomiędzy liderem, a zwolennikami. King zaproponował obok od­miennej strategii działania również odmienne relacje ze zwolennikami. Wartość i godność ludzkiej osoby — podstawowe założenie jego filozofii — doprowadziło go do uznania konieczności partnerskich relacji. Dążenie do rozszerzenia kręgu solidarności z innymi ludźmi dotyczy także własnych zwolenników. Nakłada ko­nieczność zastosowania wobec nich agapeicznego wzorca miłości oraz dążenie do zrozumienia ich celów, motywów i postaw. King zrezygnował z elitarnego wzor­ca przywództwa na rzecz bycia ,jednym z nas”. Działalność polityczna zbyt czę­sto uprawiana jest z pozycji polityka, który „wie lepiej”. King przełamał tę kon­wencję. Przywódca zatem nie ma „monopolu na prawdę”. Charyzmatyczne relacje z masami są bardzo istotnym składnikiem jego stylu przywództwa i jednocześnie dzięki nim jego filozofia tak silnie przemawiała do mas murzyńskich.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

WZROST OCZEKIWAŃ

Potwierdza to spostrzeżenie Wilsona, który stwierdził, że King został wybrany, aby stać się przywódcą pragmatycznym czyli spełniać czy­sto administracyjne funkcje, ale bardzo szybko charyzma stała się podstawą legi­tymizacji jego władzy. Dramatyczny wzrost murzyńskich oczekiwań — konsekwencja zmian w po­zycji Afro-Amerykanów został skierowany nie tylko wobec białych, ale przede wszystkim w stosunku do własnych przywódców. Musimy przyznać, że dotyczył on oprócz środków i sposobów promowania awansu własnej rasy, także zmian w relaq’ach pomiędzy liderem i zwolennikami. Jak zauważył Lomax „(…) obecny bunt Murzynów jest czymś więcej aniżeli tylko rewoltą skierowaną przeciwko białemu światu. Jest on także buntem Murzynów przeciwko własnemu kierow­nictwu” .King, jak niewielu innych murzyńskich działaczy, potrafił oddać marzenia, tęsknoty i aspiracje szeregowych członków ruchu. Potrafił wykorzystać ich po­trzebę autentycznego działania, ponieważ rozumiał, że urzeczywistnianie warto­ści — a tak przedstawiał walkę z segregacją — pozwoli Murzynom odzyskać utracone poczucie godności.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

ZBIOROWOŚĆ DZIAŁAŃ

Zbyt często zapominamy, że pewnych zbiorowych działań ludzkich nie można uzasadnić jedynie wąsko pojętymi interesami ekono­micznymi. Obok nich istotnym składnikiem podejmowanych działań jest realiza­cja potrzeb psychicznych i emocjonalnych. Po raz pierwszy murzyńskie masy chciały walczyć o swoją wolność same. Jak słusznie zauważył King Murzyn chciał być podmiotem walki a nie przedmiotem w prowadzonej walce.Zanim wydarzył się bojkot autobusów w Montgomery w roku 1955-1956 monopol na kierowanie protestem Afro-Amerykanów spoczywał w rękach naj­większej murzyńskiej organizacji NAACP (Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kolorowych). Ta utworzona przez białych i wywodząca się spo­za Południa organizaq’a skupiała swoje wysiłki przede wszystkim na dążeniu do zlikwidowania segregacji poprzez uzyskanie precedensowych rozstrzygnięć w są­dach.  Opierając się na procedurze prawnej jako środku osiągania zmiany spo­łecznej NAACP uzyskało m.in. uznanie przez Sąd Najwyższy segregacji szkolni­ctwa jako sprzecznej z konstytuq’ą amerykańską.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂