Category: Poglądy społeczne

STRATEGIA DZIAŁANIA

Jednak strategia działania NA­ACP nie wymagała prawie żadnego kontaktu z masami murzyńskimi ani ich zaangażowania w walkę. Jak zauważyła Bo Wiem ark „kilku powodów w spra­wach uznanych za precedensowe i grupa prawników reprezentowali wszystkie potrzebne siły”. Działalność szeregowych członków ograniczała się właściwie do opłacania składek. Stowarzyszenie nie potrafiło dać Afro-Amerykanom po­czucia współuczestnictwa na miarę ich rosnących oczekiwań emancypaq’i. Mu­rzyńskie kierownictwo „przywykło do wykonywania pracy za ludzi zamiast tego, żeby ludzie pracowali sami. (…) pragnie, aby praca została wykonana w miłym i czystym spokoju sal sądowych” stwierdził Lomax. Tak więc NAACP prefero­wało paternalistyczny wzorzec przywództwa, który nie przewidywał ani szerokie­go udziału mas w proteście ani ich wpływu na wybór środków promowania rasy. Oddajmy ponownie głos Lomaxowi: „Masy murzyńskie są gniewne i niespokoj­ne, są znużone przeciągającymi się bitwami prawniczymi, które kończą się papie­rowymi dekretami. (…) ludzie są gotowi do działania (…) chcą, aby im pomóc w wykonaniu dzieła własnymi rękami, a nie żeby to zrobić za nich”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

RZECZNIK UCZESTNICTWA

King świadomie wybrał bardziej demokratyczne i partnerskie relacje ze zwo­lennikami. Dla szarych uczestników King był symbolem Jednego z nich”, przy­wódcą, który dzieli bezpośrednio trudy i niebezpieczeństwa walki. Zdolność King wpływania na wzorce politycznego zachowania murzyńskich społeczności opierała się na charyzmatycznych relaq’ach z masami. Uważam, że nawiązanie bardziej partnerskich i demokratycznych więzi ze zwolennikami w istotny sposób wpłynęło na ową charyzmatyczną legitymizację przywództwa Kinga. King był rzecznikiem uczestnictwa w walce całych murzyńskich społeczności, dlatego zaproponował udramatyzowane akqe bezpośrednie jako taktykę działa­nia. King przełamał paternalistyczny wzorzec przywództwa. Nie tylko dał mu­rzyńskim masom poczucie uczestnictwa, ale uczynił z niego ważny warunek tak­tyki walki. Po pierwsze, doceniał ich głęboką potrzebę autentycznego działania, po drugie powszechne uczestnictwo w walce miało także wymiar pragmatyczny.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

FORMY KONTAKTÓW

Murzyni pozbawieni dostępu do zasobów siły musieli wykorzystać swoją liczebność i organizaq’ę, aby zwrócić uwagę opinii publicznej, bowiem poza swoimi ciałami nie mieli nic innego do zaoferowania. Taki sposób walki wymagał za­stosowania odmiennych środków mobilizacji społecznej i bezpośrednich, partne­rskich relacji ze zwolennikami. Wiece, mityngi, zebrania, na których podejmowa­no decyzje o proteście umacniały więzi „twarzą w twarz”. Uważam, że bez na­wiązania bardziej partnerskich więzi ze zwolennikami King nie zostałby przywódcą charyzmatycznym. Takie formy kontaktu dawały mu możliwość ak­tywizacji uczestników, wpływania na ich emocje, bardziej elastycznego reagowa­nia w przypadku pojawiających się kontrowersji. Jak zauważył Weber, areną działania przywódcy charyzmatycznego są masowe zebrania, zgromadzenia, któ­re pozwalają bezpośrednio wpływać na masy, poza którymi charyzmatyk nie może tak naprawdę istnieć i działać. Uważam, że King porywał masy murzyń­skie do działania, ponieważ docenił rolę sfery emocjonalno-wolitywnej w proce­sie mobilizaqi społecznej.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

CHARYZMATYCZNY PRZYWÓDCA

Na wiecach, mityngach King wykorzystywał swoje niezwykłe oratorskie zdolności. Umiejętność nasycenia języka polityki religijny­mi symbolami, zakorzenionymi w świadomości potocznej. King przedstawił wal­kę z segregacją jako religijną i moralną powinność, nadawał jej wymiar sacrum jako walce z siłami zła. W ten sposób King wymagał aktywności i wzięcia osobi­stej odpowiedzialności za otaczającą niesprawiedliwość. King oddziaływał na emocje tak czarnych jak i białych, przedstawiając walkę o równouprawnienie jako zgodną z uświęconymi w amerykańskim etosie wartościami: wolnością, ró­wnością szans, prawem do szczęścia. Zwycięstwo w tej walce miało oznaczać ostateczne urzeczywistnienie ideałów amerykańskiej demokracji. Wewnętrzna ża­rliwość Kinga wyrażająca, znamionująca zgodność czynów z głoszonymi poglą­dami powodowała, że gdziekolwiek się pojawił momentalnie przyciągał uwagę opinii publicznej. King jako przywódca charyzmatyczny przeciwstawił się zbiurokratyzowane­mu, oderwanemu od mas, ich oczekiwań aspiracji sposobu myślenia i odczuwa­nia. „(…)

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

PRZEŁAMANY WZORZEC

Murzyni żądają wszędzie, by przywódcy wyszli zza swoich biurek, ma­szerowali i cierpieli wraz z nimi”. Tak więc — powtórzę to raz jeszcze — King przełamał paternalistyczny wzorzec przywództwa w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, zanegował styl przywództwa określany umownie jako „wuj Tom”, kie­dy to Murzyn podchodził do białego jako gorszy. Po drugie, wyrażał dążenia emancypacyjne mas murzyńskich pod adresem dotychczasowego zbiurokratyzo­wanego kierownictwa, głównie NAACP. King wykazuje ogromny szacunek dla swoich zwolenników. King zawsze występował jako „pierwszy wśród równych”. Nawet jego retoryka jest nakierowana na dialog. Zaś stworzona przez niego or­ganizacja, SCLC, była właściwie całkowicie zdecentralizowaną afiliacją różnych murzyńskich organizacji, które w równym stopniu miały wpływ na podejmowa­nie decyzji i zachowywały swoją tożsamość. Przykład Kinga pokazuje, że bycie przywódcą nie oznacza posiadania „monopolu na prawdę”.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

ROLA PRAWNA

Pierwotnym politycznym celem Kinga pozostawało zniesienie dyskryminacji rasowej i doprowadzenia do uzyskania przez czarnych równoprawnego statusu. Obserwując strategię działania NAACP, King dostrzegł, że legalizm, czyli walka w sądach o uzyskanie precedensowych rozstrzygnięć, niewiele zmienia sytuaq’ę mas murzyńskich. Postanowił wykorzystać akcje bezpośrednie po to, aby wymu­sić na władzach federalnych kompleksowe rozstrzygnięcia prawne, które obej­mowałyby całą czarną populację. Ale akq’e bezpośrednie miały pomóc przede wszystkim przekonać przeciwnika, że dyskryminacja jest niemoralna i niespra­wiedliwa zaś osiągnięte rozwiązania prawne miały wynikać ze zmiany postrzega­nia Murzynów i uznania ich dążeń za usprawiedliwione. King pragnął, aby uzys­kane rozstrzygnięcia prawne wynikały z przezwyciężenia emocjonalnych, psycho­logicznych barier uniemożliwiających całkowitą integraq’ę. Tak więc akcje bezpośrednie i perswazja za pośrednictwem cierpienia miały wpłynąć na zmianę zapatrywań opinii publicznej. Owa zmiana zapatrywań miała być fundamentem, na którym opierają się prawa znoszące segregaq’ę i dyskrymi­nację.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂