Category: Poglądy społeczne

OSIĄGNIĘCIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

Bowiem King uważał, że prawo, które odzwierciedla publiczne zapatrywa­nia daje gwarancje, że będzie respektowane, a poza tym przyczynia się do rzeczy­wistej integracji społeczeństwa. Integracja według Kinga — jest pojęciem bardziej pozytywnym i oddają­cym ideały „Miłującej Społeczności” niż pojęcie desegregacji. Bowiem desegrega­cja pozostaje ze swej istoty pojęciem negatywnym w tym znaczeniu, że eliminuje dyskryminacje wobec czarnych jedynie w sensie prawnym w dziedzinach takich jak zatrudnienie, polityka mieszkaniowa, dostęp do urządzeń użyteczności pub­licznej czy edukaqa. „Słowo segregacja reprezentuje system, który opiera się na zakazach; odmawia Murzynom równego dostępu do szkół, parków, restauracji, bibliotek i tym podobnych. Desegregacja jest eliminująca i negatywna, ponieważ po prostu usuwa te prawne i społeczne zakazy. Integracja jest twórcza i dlatego bardziej głęboka i daleko idąca niż desegregacja.”Zaś integracja — zdaniem Kinga — oznacza „pozytywną akceptaqę deseg­regacji i serdeczne powitanie udziału Murzynów we wszystkich dziedzinach ludz­kiej aktywności .

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

DESEGREGACJA

Jednak King doskonale zdawał sobie sprawę, że przejście od desegregacji do integracji nie nastąpi automatycznie i o ile desegregacja może zostać osiągnięta na drodze prawnej o tyle integracja wymaga dokonania — tru­dniejszej do osiągnięcia ze względu na utrzymywanie się uprzedzeń i stereotypów zmiany postaw oraz gotowości zaakceptowania różniących się jednostek i grup. Integraq’a oznacza zatem „zmianę serc”. Integracja — według Kinga — angażuje personalne i grupowe relacje, które są tworzone dzięki stosowaniu chrześcijańskiej etyki miłości. Dlatego też zbudo­wanie prawdziwie zintegrowanego społeczeństwa nie może zostać dokonane w drodze legislacji, przy zastosowaniu środków prawnych pomocnych przy wprowadzaniu jedynie desegregacji. Desegregaga wyjaśniał King, może tylko stworzyć „społeczeństwo, gdzie ludzie osiągnęli desegregację w wymiarze fizycz­nym, natomiast duchowo pozostają rozdzieleni, gdzie łokcie są razem, a serca pozostają osobno. To daje nam fizyczną wspólnotę i duchowe rozdzielenie.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

MARTWA RÓWNOŚĆ

Po­zostawia nas raczej z martwą równością podobieństwa niż konstruktywną rów­nością jedności.” Tak więc desegregacja usuwa prawne i społeczne zakazy prze­ciwko wolności i równości, ale jest ze swej istoty negatywna.Integracja tworzy zupełnie odmienny rodzaj społeczeństwa. Pozostaje symbo­lem „społeczności miłości” zgodnej z moralnym prawem wszechświata. Osiągnię­cie desegregacji pozostaje celem sprawiedliwości — twierdził King — zaś integra­cja jest celem miłości. Miłość jest celem ostatecznym, a sprawiedliwość staje się środkiem do jej osiągnięcia. Integracja — zdaniem Kinga — rozszerzy „pojęcie braterstwa aż do wizji całkowitego wzajemnego powiązania”.Jak więc widzimy King nie podzielał początkowo nadziei, że prawo może być czynnikiem zmiany społecznej, rozumianej również jako zniesienie barier psycho­logicznych. King widział prawo jako wyrażenie pewnych pożądanych wartości, a nie jako instrument, który je tworzy.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

PRZED PROBLEMEM

King stanął przed problemem, że na Południu niesprawiedliwe wobec Mu­rzynów prawa i stosunki rasowe były moralnie sankcjonowane przez białą spo­łeczność. Stereotypy o niższości Afro-Amerykanów były bardzo silnie zakorze­nione i żadne moralne apele nie wywoływały u większości mieszkańców jakich­kolwiek konfliktów moralnych czy wątpliwości — nie poruszały „serc” ani „sumień”. Codzienne doświadczenia, a przede wszystkim porażka w Albany uświadomiły Kingowi, że początkowo preferowany przez niego trójstopniowy model moralnego wyzwania rzucony przeciwnikowi, który postrzegał jako triadę—   niezawinione cierpienie — konwersja — desegregacja nie doprowadzi do po­żądanej zmiany społecznej. W filozofii i Kinga pojawiło się przekonanie, że naj­pierw trzeba zmienić prawa, aby można było dokonać zmiany „serc postaw i wartości.Tak więc pod wpływem doświadczeń zebranych w praktycznej walce poli­tycznej King zmienił swój stosunek do prawa jako środka implementacji zmia­ny społecznej. „Nie ulegajmy pokusie wiary, że legislacja i sądowe dekrety odgrywają mniejszą rolę w rozwiązaniu tego problemu (zniesienie segregacji).

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

ISTOTNY CZYNNIK

Moralność nie może być wprowadzana ustawowo, ale zachowanie może być regulowane. Sądowe dekrety nie mogą zmienić serca, ale powstrzymają pozba­wionych serca. Prawo nie może zmusić pracodawcy do pokochania pracownika, ale może powstrzymać go przed wyrzuceniem mnie z powodu koloru skóry. Zwyczaje, jeżeli nie serca były i są zmieniane codziennie poprzez legislacyjne akty, sądowe decyzje, rozporządzenia wykonawcze. Nie dajmy się wprowadzić w błąd przez tych, którzy twierdzą, że segregacji nie można zakończyć siłami prawa”.Uznając prawo za istotny czynnik w osiąganiu desegregacji King w swoim programie politycznym postulował konieczność silnego przywództwa ze stroy prezydenta w projektowaniu znoszCących segregację rozwiązań ustawodawczych. Pod wpływem zebranych doświadczeń King zaczął uznawać potrzebę wywie­rania nacisku i posiadania siły zdolnej wymusić zmianę praw i stosunków raso­wych.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂

METODA ORZECZEŃ SĄDOWYCH

W czasie kampanii w Birmingham King gotów był zrezygnować z technik perswazyjnych na rzecz bardziej agresywnych środków angażujących masowy protest. Oprócz ekonomicznego bojkotu, sit-in, marszów protestacyjnych King zastosował taktykę masowego zapełniania więzień. Po 10 dniach takiego maso­wego protestu władze miasta uzyskały sądowy zakaz zaprzestania demonstracji do chwili, gdy sąd wypowie się czy Murzyni mają prawo protestować. Metoda orzeczeń sądowych stała się narzędziem wykorzystywanym przez białych z Południa do blokowania uczestniczenia Afro-Amerykanów w pokojo­wych manifestacjach, do których mieli prawo na mocy pierwszej poprawki do Konstytucji. King obawiał się „procesowania przez sto lat”, gdyż zdawał sobie sprawę, że sądy w Alabamie nadużywają postępowania prawniczego, aby prze­dłużyć segregację. Respektowanie zakazu sądowego groziło ruchowi utratą tem­pa, dlatego King już w momencie przygotowywania kampanii zdecydował się, że użyje obywatelskiego nieposłuszeństwa. „Planowe, rozmyślne naruszenie obywa­telskiego nieposłuszeństwa planowaliśmy już dawno. (…) postanowiliśmy, że je­żeli wydane zostanie orzeczenie sądu, aby zapobiec demonstracjom, to obowiąz­kiem naszym będzie je naruszyć.

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu 🙂